Podívejte se na ukázky z našich realizací a vizualizací ...

 


Zastavovací studie-vizualizace

 

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

16.06.2015

 

zpět

16.06.2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Cíle programu
Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích
Kdo může žádat o podporu
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:
fyzické osoby podnikající i nepodnikající společenství vlastníků jednotek bytová družstva města a obce (včetně městských částí) podnikatelské subjekty případně další právnické osoby Příjem žádostí

Žádosti o podporu jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu:

1. 1. 2014 - platí pro podprogram rodinné domy, v podoblasti A.0 je rozhodným datem 1. 1. 2015
1. 1. 2015 - platí pro podprogram bytové domy

Více informací na http://www.novazelenausporam.cz

T2T, projekční kancelář,
© 2010,JP&JB